Powrót

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Moje życie po udarze 2021.10.21 Zespół Redakcyjny

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, którą lekarz orzecznik ZUS uzna za częściowo lub całkowicie niezdolną do wykonywania pracy zarobkowej ze względu na jej stan zdrowia. Świadczenie to przysługuje osobom z odpowiednim stażem ubezpieczeniowym.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać rentę?

Do uzyskania renty konieczne jest spełnienie trzech warunków:

 • Posiadanie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy.
 • Odpowiedni łączny staż ubezpieczeniowy (dokładne informacje o okresach składkowych znajdziesz na www.gov.pl).
 • Niezdolność do pracy powstała w okresie: 
  • składkowym,
  • nieskładkowym,
  • nie później niż 18 miesięcy od dnia, kiedy skończył się okres składkowy albo nieskładkowy (ta reguła nie dotyczy kobiet uznanych przez lekarza orzecznika za całkowicie niezdolne do pracy i mogących udowodnić co najmniej 20 lat okresu składkowego i nieskładkowego oraz mężczyzn uznanych przez lekarza orzecznika za całkowicie niezdolnych do pracy i mogących udowodnić co najmniej 25 lat okresu składkowego i nieskładkowego).

Jakich formalności należy dopełnić ubiegając się o rentę?

Dokumenty i wnioski, jakie należy przygotować ubiegając się o rentę:

 • Dokument tożsamości, a jeśli jesteś opiekunem dodatkowo pisemne pełnomocnictwo od chorego.
 • Wywiad zawodowy sporządzany przez płatnika składek  jeżeli  pozostajesz w zatrudnieniu.
 • Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy – druk ERN.
 • Informację o okresach składkowych i nieskładkowych – druk ERP-6.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – druk ERP-7.
 • Dokumenty potwierdzające staż ubezpieczeniowy (np. świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie ze szkoły wyższej, potwierdzające okres nauki).
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia – druk OL-9 wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie (ważne miesiąc od daty wydania) oraz inne dokumenty potwierdzające stan zdrowia, które mogą mieć znaczenie dla lekarza orzecznika ZUS.
 • Jeśli to konieczne – karta wypadku w drodze do/z pracy wraz z zeznaniami świadków.

Wypełnione i wydrukowane dokumenty należy złożyć w placówce ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania (osobiście lub pocztą). Wniosek można złożyć także przez Internet za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Druki można pobrać na stronie ZUS lub znaleźć w placówce stacjonarnej.

Co dalej?

 • ZUS po przyjęciu Twojego wniosku wraz z dokumentami wyznaczy termin wizyty u lekarza orzecznika.
 • Od decyzji lekarza orzecznika można się odwołać do Komisji Lekarskiej ZUS w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia – ZUS wskaże termin i miejsce, gdzie odbędzie się Komisja.
 • Jeśli Komisja podtrzyma decyzję orzecznika, można jedynie zwrócić się do sądu okręgowego pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie należy złożyć w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji z ZUS za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. ZUS może zgodzić się z Twoim odwołaniem i zmienić decyzję. W odwrotnej sytuacji – przekaże je do sądu  ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia odwołania w ZUS.

Jakie są rodzaje renty?

Rodzaje renty:

 • Stała – w przypadku orzeczenia o trwałej niezdolności do pracy.
 • Na czas określony – w przypadku orzeczenia czasowej niezdolności do pracy.
 • Szkoleniowa – w przypadku orzeczenia, że możesz pracować, ale nie w swoim zawodzie (ZUS wysyła taką informację do Urzędu Pracy, który wyznacza termin spotkania dot. szkolenia).

Pamiętaj, że proces dotyczący przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy to usługa bezpłatna. Kwota przyznanej renty ustalana jest indywidualnie.

Przeczytaj także: