Obowiązek informacyjny RODO

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest „Fundacja Chorób Mózgu”, prowadząca działalność pod adresem: ul. Bałdyka 11/1, 44-240 Żory, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7123271415, o nadanym numerze KRS: 0000415316, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Adres pocztowy – Fundacja Chorób Mózgu, ul. Bałdyka 11/1, 44-240 Żory
 • Adres poczty elektronicznej – kontakt@zyciepoudarze.pl

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem poprzez podane powyżej formy kontaktu.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:

 • od osób, których dane dotyczą
 • w przypadku rejestracji przy użyciu portali społecznościowych, za wyrażoną świadomą zgodą tych osób, z tych portali społecznościowych

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

W przypadku nawiązania kontaktu drogą mailową lub pocztową przetwarzane mogą być dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą
(np. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon itp.). W zakresie wykorzystywanie plików cookies, które mogą wiązać się z przetwarzanie danych osobowych zastosowanie będą miały również przepisy poniższe.

Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce Prywatności.

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych:
  • Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych.
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników przede wszystkim na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów np. poprzez udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane na adres mailowy Administratora Serwisu,

 • art. 6 ust. 1 lit. b

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy np. poprzez chęć zawarcia umowy z Administratorem Serwisu,

 • art. 6 ust. 1 lit. f

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w postaci udoskonalenia i poprawy jakości Serwisu, planowanych kampanii marketingowych, prowadzenia statystyk.

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk Serwisu przez czas nieoznaczony, jednak nie dłużej niż 2 lata. Natomiast dane zawierające dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie tak długo jak jest to konieczne do celów, do których początkowo były nam potrzebne, chyba że dłuższy okres przechowywania jest konieczny w związku z naszymi zobowiązaniami prawnymi lub w celu dochodzenia roszczeń. Po upływie retencji zgodnego z przepisami prawa, dane zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator. Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu.

Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi:

 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora,
 • Firmy serwisowe i wsparcia IT dokonujące konserwacji lub odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury IT.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić realizację wszystkich celów wskazanych powyżej (np. w sytuacji niepodania danych osobowych w korespondencji mailowej lub wyłączenia lub ograniczenia funkcjonalności plików cookies). W przypadku przetwarzania danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa

 • Prawo dostępu do danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do sprostowania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do usunięcia danych osobowych
 • Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

 • Prawo wniesienia skargi

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 • Prawo do wycofania zgody

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i Użytkownik może w każdej chwili ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych opartej na takiej zgodzie przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE NAGRYWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Infolinia kampanii Życie po udarze, czynna jest od 21 marca 2022 roku, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-12:00 pod numerem telefonu: +48 888 320 061

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundację Chorób Mózgu z siedzibą w Żorach ul. Bałdyka 11/1, z którym skontaktować się można adresując korespondencję na wyżej wskazany adres.
 2. Przetwarzane dane osobowe: głos, imię, nazwisko, numer telefonu oraz inne dane, jakie podadzą nam Państwo w trakcie rozmowy.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi interesantów oraz w związku z rozpatrywaniem spraw, z którymi Państwo dzwonią.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej wyrażona poprzez kontynuację rozmowy. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Nagrania rozmów przechowywane są przez okres 30 dni. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Zarejestrowane rozmowy mogą zostać udostępnione:
  – podmiotom uprawnionym do uzyskiwania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  – podmiotom udzielającym Administratorowi wsparcie techniczne i organizacyjne.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu, przeniesienia danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Informujemy, iż podanie danych osobowych jest konieczne w celu udzielenia informacji bądź uzyskania pomocy z użyciem infolinii.
 11. We wszelkich sprawach spornych z zakresu ochrony danych osobowych przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Adres kontaktowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych to ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane kontaktowe do Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępne są pod linkiem: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, natomiast informacje na temat wnoszenia skarg znajdą Państwo pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.